Home » Informacje dla pacjenta

Informacje dla pacjenta

Pacjent

Informacje podstawowe

UWAGA: W związku z faktem, iż ortezy ortopedyczne produkowane przez firmę REH4MAT są wyrobami medycznymi klasy I informujemy, że większość z nich zgodnie z zapisami w instrukcjach użytkowania winno się stosować na wniosek lub w uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym.

Stosowanie wyrobu niezgodnie z zasadami instrukcji użytkowania może grozić poważnymi powikłaniami.
Pacjenci użytkujący wyrób bez zlecenia lekarza lub rehabilitanta, stosują go na własne ryzyko.

Ze względu na liczne zapytania odnośnie współpracy z naszą firmą informujemy, iż:

 1. Firma Reh4Mat jest firmą produkcyjną wytwarzającą wysokiej jakości wyroby medyczne.
 2. Firma Reh4Mat nie posiada podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie jest świadczeniodawcą NFZ, a więc nie może realizować zaopatrzenia dla pacjentów – w oparciu o zlecenia na wyroby medyczne.
 3. Firma Reh4Mat nie posiada hurtowni ani sklepów medycznych i w związku z tym nie realizuje sprzedaży dla osób fizycznych. Pacjentom i osobom indywidualnym na ich życzenie udostępniamy informację o najbliższych w ich miejscu zamieszkania sklepach medycznych, w których mogą oni dokonać zakupu naszych wyrobów.
 4. Wyroby wykonywane na zamówienie produkowane na miarę pacjenta, realizowane są przez firmę Reh4Mat również na zamówienie specjalistycznego sklepu zaopatrzenia medycznego.
 5. Firma Reh4Mat współpracuje tylko i wyłącznie ze specjalistycznymi sklepami zaopatrzenia medycznego, będącymi świadczeniodawcami Narodowego Funduszu Zdrowia.
 6. Firma Reh4Mat nie ma wpływu na poziom cen w jakich jej wyroby są oferowane klientom indywidualnym oraz nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

 

Dofinansowanie – przedmioty ortopedyczne

 

PACJENT

LEKARZ POZ

 

Skierowanie do Specjalisty

SPECJALISTA

(ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, chirurg)

 

NFZ

(oddział wojewódzki lub punkt rejestracyjny)

 

Pacjent otrzymuje potwierdzenie wniosku

REALIZATOR

(sklep medyczny)

 • DYSFUNKCJA STAŁA

  Wydaje produkt bezpłatnie

 • DYSFUNKCJA CZASOWA

  Wydaje produkt i pobiera opłatę od Pacjenta w wysokości 30% udziału własnego w cenie nabycia + różnica pomiędzy ceną rzeczywistą wyrobu, a kwotą refundowaną przez NFZ

  UWAGA!!! Istnieje możliwość dofinansowania tej różnicy przez PCPR. W tym celu Pacjent musi uzyskać od realizatora fakturę na całkowitą wartość sprzętu z wyszczególnieniem kwoty refundowanej przez NFZ

 

 • Jeżeli Pacjent nie może odebrać produktu osobiście może upoważnić do odbioru dowolną osobę wypełniając upoważnienie

 

Dofinansowanie przez PCPR

 

Uczestnik programu chcąc uzyskać dofinansowanie zwraca się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z podaniem i kompletem wymaganych dokumentów czyli:

 • faktury/rachunki z odroczonym terminem płatności, nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia przez wykonawcę lub dostawcę przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych wystawionych na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica lub prawnego opiekuna, wyszczególniające kwotę opłacaną przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego osoby niepełnosprawnej lub rodzica/opiekuna dziecka niepełnosprawnego, lub:
 • faktury/rachunki uproszczone za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze wystawione na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne, jego rodzica/ prawnego opiekuna, wyszczególniających kwotę opłaconą przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego uczestnika programu,
 • w szczególnych przypadkach, gdy nie jest możliwe uzyskanie przez uczestnika programu faktury/rachunku uproszczonego, dopuszcza się możliwość przekazania środków na podstawie innych dokumentów, takich jak:
  1. druki pokwitowań wpłaty udziału własnego
  2. druki KP
 • druki opłaconych recept wystawionych na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne, jego rodzica / prawnego opiekuna, wyszczególniających kwotę opłaconą przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego uczestnika programu
 • kopii aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica/opiekuna dziecka niepełnosprawnego
 • oświadczenia o miesięcznych dochodach (po ubruttowieniu) osoby niepełnosprawnej lub rodzica / opiekuna dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie prawidłowo przygotowanych dokumentów rozstrzyga o przyznaniu dofinansowania.