Home » Projekty unijne » Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - 28.10.2013

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych w wersjach obcojęzycznych firmy REH4MAT Sp. z o.o. w ramach Działania 6.1 “Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia
2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).